RAZVOJ UPD

Decembra 2017 smo zaključili s projektom »Razvoj UPD 2017« – razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017.

K sodelovanju so bile povabljene vse srednje šole, v okviru katerih so organizirani MIC-i in vse ostale srednje šole, ki izvajajo programe iz prijavljenih področij ter višji strokovni šoli, v okviru katerih je organiziran MIC.

Na vabilo k sodelovanju se je odzvalo 45 avtorjev iz 16-ih šol.

Posodobljenih je bilo 34 programov, razvitih 11 novih programov ter pripravljenih 20

e-učnih gradiv na področjih elektrotehnike, informatike, gradbeništva, mehatronike, strojništva, obnovljivih virov energije, lesarstva, kmetijstva in živilstva ter storitvenih dejavnosti. Programo so bili oblikovani v skladu z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja.

Cilj vseh posodobljenih in razvitih programov izpopolnjevanja oziroma usposabljanja je pridobivanje oziroma izboljšanje poklicnih zmožnosti odraslih za uspešen vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere; širjenje in poglabljanja znanja, spretnosti in zmožnosti zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in zviševanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva v lokalnem okolju.

Z dobrim poznavanjem razmer na trgu dela, z bogatimi strokovnimi izkušnjami in medsebojnim sodelovanjem so vsi avtorji strokovno oblikovali programe in gradiva, ki jih trg dela potrebuje ter pri tem tesno sodelovali z gospodarstvom, območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov.

Poleg tega je bilo izvedenih 8 usposabljanj na različnih lokacijah po Sloveniji, teh izobraževanj se je udeležilo 344 učiteljev in drugih strokovnjakov, ki izvajajo programe usposabljanj in izpopolnjevanj.

Pri pripravi smernic za razvoj programov ter pri njihovi recenziji smo sodelovali s predstavniki Centra za poklicno izobraževanje, ki nam bodo nudili strokovno podporo pri posodabljanju in razvoju programov.

Vse programe in e-gradiva lahko najdete na posameznih zavihkih spletne strani projekta: http://www.razvoj-upd.si/.

Vsem avtorjem, predavateljem usposabljanj ter ostalim sodelavcem, ki so kakorkoli prispevali k uresničevanju ciljev projekta in doseganju uspešnih reziltatov, se iskreno zahvaljujemo za trud in sodelovanje.

Jože Drenovec
predsednik konzorcija

Adrijana Hodak, vodja projekta
Andreja Jelen Mernik, koordinator usposabljanj
Branko Polanec, koordinator za razvoj novih programov
Nataša Kristan Primšar, koordinator e-učnih gradiv
Tomaž Pintarič, vodenje finančne podpore
Uroš Lukič, koordinator za posodobitev programov

Več o projektu na www.razvoj-upd.si