Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe

MIZŠ   Logotip OZS barvni 1   logo scc horizont_1   ESS

Na podlagi javnega razpisa za izbor operacij »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«, je bil za izvajanje projekta izbran konzorcij Šolskega centra Celje in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Namen razpisa je bil usposobiti mentorje v podjetjih za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v novih in prenovljenih programih na področju poklicnega izobraževanja in s tem posledično zmanjšanja strukturnih neskladij, saj bodo novi diplomanti poklicnega in strokovnega izobraževanja tako bolje usposobljeni za opravljanje poklica.

Usposabljanja so se izvajala v vseh statističnih regijah po Sloveniji in na vseh področjih oz. dejavnostih (vključene so bile dejavnosti vseh sekcij Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije).

V obdobju izvajanja projekta (2012-2013) smo izvedli 31 usposabljanj mentorjev PUD in PRI v vseh statističnih regijah po Sloveniji. Vsako usposabljanje je vključevalo 24 kontaktnih ur z udeleženci – ure so bile porazdeljene na tri dni usposabljanja, ostale pa so bile namenjene samostojnemu delu udeležencev.

V obdobju izvajanja projekta smo skupaj usposobili 607 mentorjev. Mentorji so bili po takšni obliki izobraževanja ustrezno usposobljeni za kakovostno delo z dijaki poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih, in s študenti višjih strokovnih šol, ki se pri delodajalcih praktično izobražujejo. Na usposabljanjih smo mentorje seznanili s pomembnostjo vseživljenjskega učenja in z značilnostmi vzgojno-izobraževalnega sistema pri nas, s pravnimi predpisi in z drugimi določbami, ki se nanašajo na praktično izobraževanje oziroma usposabljanje z delom. Spoznali so tudi pomen sodelovanja med šolo, delodajalci in dijaki oziroma študenti ter se naučili osnov učinkovitega komuniciranja z mladostniki in odraslimi.

Javni razpis je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Več o projektu poiščite na spletni strani http://pud.sc-celje.si/O_projektu/ .

 Nazaj na arhiv projektov