Prenova in dopolnitev programov višjih strokovnih šol

Prenova in dopolnitev programov višjih strokovnih šol” je bil  projekt, ki ga je za konzorcij šolskih centrov Slovenije v letih 2004 in 2005 vodil Šolski center Novo mesto. Projekt je bil financiran iz sredstev Evropskega socilanega sklada in državnega proračuna. Pri izvedbi projekta so sodelovale vse višje strokovne šole.
Cilj projekta je bil pripraviti izhodišča za prenovo, posodobitev in pripravo novih višješolskih študijskih programov ter enotna merila za njihovo kreditno ovrednotenje. Med izvedbo projekta so izvajalci ugotovili, da je za spodbuditev vseživljenjskega učenja treba posvetiti posebno pozornost tudi izrednemu študiju in razviti izhodišča za prilagajanje višješolskega študija izrednim študentom ter za ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje predhodno pridobljenega znanja, ki se lahko prizna v višjem strokovnem izobraževanju.
Glavna novost je modularizacija višješolskih študijskih programov, ki omogoča organizacijo študija v zaokroženih vsebinskih sklopih, povečuje fleksibilnost študija, omogoča izbirnost z vidika interesa študenta in omogoča višjim strokovnim šolam večjo programsko ponudbo glede na razvoj posamezne panoge oziroma študijskega področja ter lažje usklajevanje ponudbe v dogovoru z uporabniki (študenti, gospodarstvom, lokalno skupnostjo, itd.). Moduliranje študijskega programa omogoča tudi uvajanje odprtega kurikuluma v višješolskem študiju. To je posebnega poklicno-specializiranega modula, ki ga šola ponudi kot fakultativno izbiro za študente v obsegu 15 kreditnih točk. Modul odprtega kurikuluma šola načrtuje v skladu s poklicnimi standardi v sodelovanju z uporabniki. Način in pogoje izvajanja modulov ter obveznosti študentov višja strokovna šola navede v izvedbenem kurikulumu.
Nastali dokumenti so pridobili pozitivno mnenje Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov, 30. 6. 2005 je pozitivno mnenje dal tudi Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje RS. Dokumenti pa so bili poslani tudi v mednarodno recenzijo.

Nazaj na arhiv projektov